COVID-19 a przedawnienie roszczeń - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

COVID-19 a przedawnienie roszczeń

COVID-19 a przedawnienie roszczeń

Pandemia koronawirusa w istotny sposób utrudnia bieżące funkcjonowanie – w szczególności w zakresie gromadzenia i poruszania się.

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiają się liczne pytania o wpływ pandemii na przedawnienie roszczeń.

Z pozoru mogłoby się wydawać, że nie ma powodu do obaw skoro w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres zgodnie z treścią przepisu art. 15 zzs z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wskazany wyżej przepis dotyczy jednak postępowań już zainicjowanych i prowadzonych przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów.

Zgodnie z przepisem art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jego przerwanie jest możliwe w przypadkach wskazanych w przepisie art. 123 Kodeksu cywilnego na przykład poprzez czynność przed Sądem – złożenie pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Bezczynność polegająca na przykład na niezainicjowaniu w terminie postępowania sądowego – nawet wywołana ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 i stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii – może doprowadzić do przedawnienia roszczenia.

Przepis art. 121 pkt 4 Kodeksu cywilnego stanowi, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Jakkolwiek na chwilę obecną w sądach powszechnych dostęp do biur podawczych sądów jest niemożliwy, to jednak nic nie stoi obecnie na przeszkodzie, aby pozew złożyć w placówce pocztowej, które nadal są czynne. Tak długo zatem jak możliwe jest złożenie powództwa poprzez przesyłkę pocztową – nie zachodzi przesłanka pozwalająca na zawieszenie terminu przedawnienia roszczenia, co do którego nie zainicjowano jeszcze postępowania.

Niewykluczone, że Sąd może uznać stan zagrożenia związanego z pandemią za siłę wyższą, jednak tak naprawdę dopiero po jej ustaniu okaże się jakie stanowisko w tej kwestii będzie dominować w orzecznictwie sądowym.

W konsekwencji – wobec uzasadnionego ryzyka co do wyniku procesu dotyczącego roszczenia zagrożonego przedawnieniem – za szczególnie uzasadnione uznać należy zbadanie kiedy nasze roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeżeli okaże się, że termin przedawnienia upłynie niebawem – pomimo trudności organizacyjnych warto podjąć niezbędne czynności umożliwiające przerwanie w porę terminu przedawnienia.

Wróć

DO GÓRY