Rozwód Gdańsk, separacja adwokat, sprawy rozwodowe, pozew Trójmiasto - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Sprawy rozwodowe i separacja

Sprawy o rozwód i o separację stanowią najbardziej złożone z zakresu prawa rodzinnego. Podczas ich prowadzenia, stronom towarzyszą silne emocje, a przede wszystkim bezsilność. Wiemy, że spotyka to niemal każdą osobę, którą dotyka rozstanie. Nieliczni decydują się prowadzić te sprawy samodzielnie, większość szuka w tym czasie wsparcia, kogoś komu mogą udzielić pełnomocnictwa w tego typu tak trudnej dla nich sytuacji. Adwokat rozwodowy pomaga analizować negatywne emocje przez pryzmat faktów, które Sąd ocenia przy wydawaniu wyroku.

Stopnień skomplikowania spraw o rozwód i separację niewątpliwie wynika z wyżej podanych przyczyn, ale nie można zapomnieć o złożoności i zróżnicowaniu zagadnień, o których orzeka sąd w przypadku rozpadu małżeństwa. Zupełny rozkład pożycia, czyli taki, który nastąpił w aspekcie fizycznym, gospodarczym i emocjonalnym stanowi przesłankę do orzeczenia o separacji. Rozwód wymaga nadto, aby opisany wyżej stan charakteryzował się trwałością. Co istotne, jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci – sąd w sprawie o rozwód orzeka także we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących małoletnich, takich jak: miejsce pobytu, władza rodzicielska, alimenty czy kontakty rodzica z dzieckiem. W niektórych przypadkach dobro małoletnich dzieci przemawia za zastosowaniem tzw. pieczy naprzemiennej.

Rozwody Gdańsk

Jeżeli Klient znalazł się w sytuacji, w której niezbędne jest przeprowadzenie sprawy rozwodowej lub orzeczenie separacji wykazujemy się nie tylko wsparciem i zrozumieniem. Przede wszystkim rolą adwokata jest wskazanie wszystkich dostępnych możliwości, aby ułatwić Klientowi przejście przez ten trudny etap.

Trudność w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego może wiązać się także z uczuciami jakimi strony darzą się przy okazji rozpadu ich związku, ale także może wynikać ze strachu przed małżonkiem i jego reakcją. Z tych względów kluczowym elementem współpracy klienta z adwokatem w sprawie o rozwód lub separację jest rozpoznanie potrzeb naszych naszych Klientów i oczekiwań w zakresie wyroku rozwodowego i warunków zakończenia małżeństwa. W ramach prowadzenia sprawy o rozwód lub separację pomagamy w rozważaniu argumentów przemawiających za podjęciem danej decyzji w zakresie żądań wyrażonych w pozwie lub odpowiedzi na pozew o rozwód. Adwokat udziela również wskazówek w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia sprawy Pomagamy także w przygotowaniu do rozprawy.

Obawy klientów zlecających adwokatowi prowadzenie sprawy o rozwód związane są często z długotrwałością prowadzonego postępowania i stanem niepewności w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie zawarte w wyroku. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, w razie potrzeby uregulowania istotnych kwestii na czas trwania postępowania – w szczególności dotyczących miejsca pobytu małoletnich dzieci stron, alimentów, czy kontaktów, ale także dotyczących sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania adwokat służy pomocą także w zakresie wniosków o udzielenie zabezpieczenia.

Obszerne doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw dotyczących rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia separacji, pomaga wspólnie wypracować właściwą metodologię prowadzenia sprawy dopasowaną do preferencji Klienta. W szczególności pomagamy oddzielić emocje utrudniające trzeźwe spojrzenie na sprawę i skupić się na jak najbardziej sprawnym i bezbolesnym zakończeniu postępowania.

Rozwód w Gdańsku

Kancelaria najczęściej zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z prawnym zakończeniem małżeństwa w Gdańsku – czyli na obszarze właściwości Sądów Rejonowych Gdańsk-Południe, Gdańsk-Północ, w Gdyni, Sopocie, Kościerzynie, Kartuzach, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, jednak podejmujemy się także reprezentacji w sprawach prowadzonych w innych miejscowościach.

Każdy przypadek jest inny, dlatego indywidualnie dokonujemy doboru odpowiednich środków prawnych służących należytej obronie interesów konkretnego Klienta. Narzędzia dobierane są tak, aby wywalczyć możliwie najbardziej odpowiednie warunki zarówno w trakcie trwania postępowania o rozwód lub w przedmiocie separacji, ale także po ogłoszeniu wyroku w sprawie.

U podstaw rozwodu mogą leżeć zróżnicowane przyczyny. Poza postępowaniem w sprawie o rozwód, czy separację, służymy także pomocą w innych postępowaniach związanych z nagannym zachowaniem małżonka, na przykład w postępowaniu karnym, czy w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania.

W celu zasięgnięcia porady prawnej, uzyskania pomocy w zainicjowaniu postępowania lub zlecenia reprezentacji przez adwokata w sprawie o rozwód lub separację, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, mieszczącą się w Gdańsku Wrzeszczu.

Etapy sprawy rozwodowej:

1. Złożenie pozwu o rozwód

Zainicjowanie sprawy o rozwód wiąże się z koniecznością przygotowania i złożenia pozwu o rozwód, w którym należy zawrzeć istotne informacje na temat związku małżeńskiego, którego sprawa ma dotyczyć, żądań związanych z inicjowanych postępowaniem oraz dowodów na poparcie formułowanych twierdzeń.

Niniejszy wpis ma na celu wyjaśnienie podstawowych zasad postępowania rozwodowego oraz przybliżenie kroków, jakie należy podjąć, aby sformalizować ustanie więzi między małżonkami. Nasza Kancelaria Adwokacka mająca siedzibę w Gdańsku służy pomocą na każdym wymienionym niżej etapie postępowania.

Po pierwsze, należy przygotować odpisy skrócone aktów stanu cywilnego w postaci aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci stron. Złożenie pozwu o rozwód wymaga uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 złotych lub wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, przy czym wówczas konieczne jest wypełnienie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Sporządzenie dokumentu zwanego potocznie wnioskiem o rozwód powinno zawierać istotne informacje dotyczące okoliczności zawarcia związku małżeńskiego oraz rozkładu pożycia małżeńskiego w aspekcie fizycznym, gospodarczym i emocjonalnym, a także informacje dotyczące małoletnich dzieci stron. Pozew oraz odpowiedź na pozew powinny zawierać oczekiwania stron w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie, jakie zostanie zawarte w wyroku. W pozwie należy precyzyjnie oznaczyć obie strony, poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania. Strona powodowa zobligowana jest ponadto do wskazania numeru PESEL. Konieczne jest także wskazanie, czy strony podejmowały próby polubownego zakończenia sporu ze wskazaniem przyczyn takie stanu rzeczy.

Należy mieć na względzie, że sąd orzekając rozwód ustala także winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, chyba że obie strony wyrażą zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód może być złożony samodzielnie przez stronę. W ramach usług świadczonych przez naszą kancelarię adwokacką oferujemy również sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub pism procesowych.

2. Badanie pozwu pod względem formalnym

Niezależnie od tego czy pozew zostanie sporządzony przez adwokata, czy samodzielnie przez stronę, musi spełniać wszystkie wymogi formalne – inaczej nie wywoła skutków prawnych. W razie stwierdzenia, że pozew zawiera braki formalne, strona powodowa jest wzywana do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia pozwu.

Po ustaleniu, że wszystkie wymogi formalne pozwu zostały spełnione, Sąd nadaje sprawie bieg i doręcza odpis pozwu stronie pozwanej.

3. Odpowiedź na pozew

Na tym etapie drugi z małżonków ma prawo wyrazić swoje stanowisko w sprawie. W odpowiedzi na pozew należy wskazać z jakimi twierdzeniami i żądaniami zawartymi w pozwie strona pozwana się zgadza. Należy też doprecyzować, na które żądania nie ma zgody oraz które fakty podane pozwie strona pozwana kwestionuje ze wskazaniem przyczyn oraz podaniem dowodów. Należy mieć na względzie, że obowiązek udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Przygotowanie się do postępowania dowodowego stanowi kluczowy element sprawy o rozwód. Może się bowiem okazać, że dana strona może przegrać sprawę, jeżeli nie będzie w stanie udowodnić swoich twierdzeń. Co istotne najczęściej Sąd zakreśla stronie termin na złożenie wniosków dowodowych pod rygorem ich pominięcia. Oznacza to, że złożenie dowodów po terminie także może skutkować przegraniem sprawy.

Skrupulatne przygotowanie do rozwodu ma zatem kluczowe znaczenie, w szczególności w razie niezgodności żądań stron – niezależnie od tego czy dotyczą winy w rozkładzie pożycia, czy istotnych kwestii dotyczących dzieci stron, takich jak miejsce pobytu, władza rodzicielska, kontakty, czy alimenty.

4. Rozprawy

Ustalenie stanowisk stron i zakresu sporu w sprawie umożliwia Sądowi zaplanowanie rozprawy. W sprawie o rozwód nie ma obowiązku adwokackiego, co oznacza, że strona może sama reprezentować swoje interesy, jednak nie może w toku sprawy powoływać na nieznajomość prawa, ani uzyskiwać od sędziego lub pracowników sądu porad prawnych. Niezależnie jednak od tego, czy jest reprezentowana przez adwokata czy nie, obowiązują ją te same reguły procesu zawarte w szczególności w kodeksie postępowania cywilnego.

W toku rozprawy poza przesłuchaniem stron, Sąd wzywa i przesłuchuje świadków, a także przeprowadza inne zawnioskowane przez strony dowody. Jeżeli strony wyrażą zgodę – istnieje możliwość skierowania ich do mediacji. Postępowanie mediacyjne może doprowadzić do pogodzenia stron lub do ustalenia warunków rozwodu.

5. Wyrok

Po przeprowadzeniu dowodów w sprawie i przesłuchaniu stron, Sąd wydaje wyrok, w którego treści wskazuje czy orzeka rozwód, z czyjej winy oraz w jaki sposób ureguluje kwestie dotyczące miejsca pobytu dzieci stron, władzy rodzicielskiej, alimentów oraz konktaktów z dziećmi. Strona ma prawo domagać się pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Jeżeli żadna ze stron nie złoży takiego wniosku, wyrok uprawomocni się w terminie 7 dni od daty jego wydania.

6. Możliwość odwołania się

Jeżeli strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu, przysługuje jej prawo do złożenia apelacji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku. Apelacja musi spełniać wszystkie wymogi formalne, zawierać informację o tym w jakim zakresie strona nie zgadza się z wyrokiem, sformułować zarzuty, jakie stawia sądowi z ich uzasadnieniem oraz ze wskazaniem czego domaga się w związku ze złożeniem apelacji.

W razie złożenia apelacji, małżeństwo stron zostanie rozwiązane dopiero po zakończenia postępowania. Sąd drugiej instancji rozpoznając apelację może ją oddalić (i utrzymać wyrok Sądu pierwszej instancji w mocy), może zmienić zaskarżony wyrok lub go uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Rozwody – pomoc prawna

Niezależnie od tego na jakim etapie sprawy rozwodowej znajduje się strona, oferujemy zarówno pomoc w postaci porady prawnej, pomagamy sporządzić pozew, odpowiedź na pozew lub inne pismo, a także zajmujemy się kompleksową reprezentacją, która poza opisanymi wyżej czynnościami obejmuje także przygotowanie do rozpraw oraz udział w nich. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką.

DO GÓRY