Ochrona sygnalistów – co grozi za naruszenie ustawy? - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Ochrona sygnalistów – co grozi za naruszenie ustawy?

Ochrona sygnalistów – co grozi za naruszenie ustawy?

Już 17 grudnia 2021 roku upływa czas na implementację unijnej dyrektywy w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów). Zgodnie z polskim projektem ustawy wprowadzającej w życie postanowienia dyrektywy już 14 dni po jej uchwalenia każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 250 osób (a od dnia 17 grudnia 2023 roku – także zatrudniający co najmniej 50 osób) winien zagwarantować ochronę pracowników i innych osób, zgłaszających zaistniałe lub potencjalne naruszenie prawa w zakładzie pracy, w tym w szczególności ich anonimowość oraz ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi.

Przede wszystkim pracodawca zobowiązany jest do ustalenia wewnętrznego regulaminu zgłoszeń, określającego sposób i formy zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ich rozpatrzenie. Co ważne, projekt ustawy nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych co oznacza, że pracodawca winien posiadać gotowy i funkcjonujący już w zakładzie pracy regulamin w ciągu 14 dni od jej uchwalenia, tj. nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.

Co grozi za brak uchwalenia ww. regulaminu bądź sprzeczność jego postanowień z zapisami ustawy? Otóż zgodnie z art. 60 projektu ustawy, kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z przepisem art. 33 § 1 i 3 Kodeksu karnego wymierzona przez Sąd grzywna może sięgać nawet 1.080.000,00 złotych.

Celem uniknięcia negatywnych dla przedsiębiorstwa konsekwencji niezastosowania się do nowych przepisów należy przygotować indywidualnie dostosowany regulamin, zapewniający zgodność przyjętych przez pracodawcę procedur z nowymi przepisami.

Wróć

DO GÓRY