Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków - Kancelaria Adwokacka Adam Gautier

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jednym z małżeńskich ustrojów majątkowych jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Polega ona na tym, że w trakcie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami panuje ustrój rozdzielności majątkowej, w ramach którego każdy z małżonków posiada swój odrębny majątek. Natomiast po ustaniu małżeństwa małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie na niego niektórych praw majątkowych – tak aby dorobki małżonków zostały wyrównane.

Do ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków konieczne jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Co do zasady przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej i określone składniki majątku osobistego oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:

– darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;

– usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka;

– nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego z nich.

W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami, a małżonkiem pozostałym przy życiu.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Wróć

DO GÓRY